Hướng dẫn quản trị website cá nhân
Mục đích: Nội dung dành cho những người mới khởi tạo Web Template dành cho cá nhân. Bạn làm theo thứ tự các bước hướng dẫn, sẽ tạo được một sản phẩm website nhanh chóng, thân thiện, dễ sử dụng cho mình. Các phần khác bạn vui lòng để nguyên theo mặc định của hệ thống

MỤC LỤC

CHƯƠNG I       DỊCH VỤ WEB TEMPLATE ĐỂ TẠO MỘT TRANG WEB CÁ NHÂN CHO TÊN MIỀN TIẾNG VIỆT .VN.. 4

I.1                    GIỚI THIỆU DỊCH VỤ.. 4

I.2                    HƯỚNG DẪN KHỞI TẠO DỊCH VỤ WEB TEMPLATE.. 4

CHƯƠNG II     HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ NỘI DUNG.. 8

II.1                  HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP. 8

II.1.1     Đăng nhập hệ thống quản trị Website. 8

II.1.2     Đổi mật khẩu. 9

II.2                  CHỨC NĂNG SAO LƯU.. 11

II.2.1     Sao lưu giao diện Website Template. 11

II.2.2     Chức năng sao lưu nội dung. 12

II.3                  QUẢN TRỊ THƯ MỤC.. 13

II.3.1     Thêm mới thư mục con. 15

II.3.2     Sửa chuyên mục: 16

II.3.3     Xóa Thư mục. 18

II.4                  QUẢN TRỊ TIN TỨC.. 19

II.4.1     Thêm tin bài 19

II.4.2     Sửa tin bài 22

II.4.3     Xóa tin bài 23

II.5                  QUẢN TRỊ VIDEO.. 24

II.5.1     Thêm video mới: 24

II.5.2     Sửa video : 26

II.5.3     Xóa clip. 26

II.6                  QUẢN TRỊ BÀI HÁT.. 27

II.6.1     Thêm bài hát 27

II.6.2     Sửa bài hát: 29

II.6.3     Xóa bài hát: 30

II.7                  QUẢN TRỊ THƯ VIỆN ẢNH.. 31

II.7.1     Thêm thư viện ảnh. 31

II.7.2     Sửa thư viện ảnh. 31

II.7.3     Xóa thư viện ảnh. 32

II.8                  QUẢN TRỊ LIÊN HỆ.. 32

II.9                  YÊU CẦU HỖ TRỢ.. 33

II.9.1     Gửi yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống quản trị 33

II.9.2     Xem và nhận hướng dẫn từ ban quản trị web.vn. 35

CHƯƠNG III   CẤU HÌNH WEBSITE.. 36

III.1                CẤU HÌNH HỆ THỐNG.. 36

III.2                CẤU HÌNH GIAO DIỆN.. 37

III.2.1   Quản trị thay đổi giao diện chung và mẫu giao diện. 37

III.2.2   Quản trị thay đổi bố cục. 38

III.2.3   CSS tùy chọn. 39

CHƯƠNG IV   CHỨC NĂNG TỰ LẮP RÁP WEBSITE.. 40

IV.1                NHÓM CƠ BẢN.. 40

IV.1.1   Mã HTML: 40

IV.1.2   Tin tức. 41

IV.1.3   Đa phương tiện. 42

IV.2                NHÓM GIAO DIỆN.. 43

IV.2.1   Cây chuyên mục dọc (Danh mục sản phẩm,…). 44

IV.2.2   Đầu trang. 45

IV.2.3   Chân trang. 46

IV.2.4   Menu ngang của trang. 47

IV.2.5   Banner chạy 2 bên. 47

IV.2.6   Chức năng popup cửa sổ. 48

IV.2.7   Bố cục dạng tab. 49

IV.2.8   Bố cục 3 cột 50

IV.2.9   Bố cục 2 cột 50

IV.3                NHÓM CÔNG CỤ.. 51

IV.3.1   Quảng cáo: 52

IV.3.2   Tỷ giá ngoại tệ. 53

IV.3.3   Thời tiết 54

IV.3.4   Liên kết 54

IV.3.5   Đăng nhập. 57

IV.3.6   Tiện ích nhúng. 58

IV.3.7   RSS. 59

IV.3.8   Tìm kiếm.. 60

Đa phương tiện

Đa phương tiện

Đa phương tiện

Quảng cáo 2

-

Đăng nhập

Ngôn ngữ

Facebook